เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Mind mapping


หน่วย :  อาเซียน ASEAN
คำถามหลัก (Big Question) : ทำไมต้องมีการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน

ภูมิหลังของปัญหา :

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ขณะที่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเคยเป็นปัญหาในประเทศกลับขยายวงกว้างขึ้นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ามชาติ หรือแม้แต่ปัญหายาเสพติด ดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
              หากกลับมามองในเอเชีย จีนและอินเดียทวีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นตามลำดับ การผนึกกำลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อมทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ำหนัก เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศจะทำให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออื่น ๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้นและทำให้อาเซียนมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย 
              ความน่าสนใจของการรวมกลุ่มในครั้งนี้ ส่งผลให้ประชาชนในประเทศแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของการดำเนินชีวิตด้านอื่นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิเช่น ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และเศรษฐกิจ 
             ดังนั้น พี่ ป.5 และคุณครูจึงสนใจที่จะร่วมเรียนรู้และเข้าใจถึงความหลากหลายในมิติต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเคารพและยอมรับในความแตกต่างได้อย่างภารดรภาพ
เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals : 
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างศานติ

  ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PBL) หน่วย"ลั้นลา อาเซียน"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
- นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด
ชักเย่อความคิด (เปิดอาเซียนแล้วประเทศจะพัฒนาจริงหรือ?)
- Think pair share เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- Black board share ตั้งชื่อหน่วย
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
คลิปท่องโลกอาเซียน แผนที่1
คลิปวีดีโอ “รวยจน ชีวิตคนอาเซียน
ดูคลิปท่องโลกอาเซียน แผนที่ 1
วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
ชักเย่อความคิด (เปิดอาเซียนแล้วประเทศจะพัฒนาจริงหรือ?)
ดูคลิปวีดีโอ “รวยจน ชีวิตคนอาเซียน
 Think Pair Share เรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 4
- เขียน Mind Mapping ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ชักเย่อความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(เปิดอาเซียนแล้วประเทศจะพัฒนาจริงหรือ?)
- ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- สรุป Mind Mappingก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนเรียน)
- ปฏิทินการเรียนรู้Quarter 4
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ : หลอมรวมอาเซียน
- การจัดตั้งประชาคมอาเซียน

คำถาม
ประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นได้อย่างไร
ทำไมต้องมีอาเซียน
ถ้าไม่เข้ากลุ่มอาเซียนจะเกิดอะไรขึ้น   เพราะเหตุใด

เครื่องมือคิด
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
แผนที่โลก
- Internet
คลิป VDO
สังเกตและวิเคราะห์แผนที่โลก  และสังเกตกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันจากคลิปวีดีโอ
ดูแผนที่โลก 
วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- สืบค้นข้อมูล และออกแบบ Time line ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน เช่น
1.ประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ทำไมต้องมีอาเซียน
3.ถ้าไม่เข้ากลุ่มอาเซียนจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด

นำเสนอ
อภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยนักเรียนเขียนจัดกระทำข้อมูลที่เข้าใจลงในกระดาษขนาด A4
ภาระงาน :
วิเคราะห์แผนที่โลก  และสังเกตกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ Time line การร่วมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชิ้นงาน :
-  Time line การร่วมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและความสำคัญของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนได้
ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ : ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- ภูมิศาสตร์
ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละประเทศ
คำถาม
ลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนส่งผลต่อสิ่งใดและส่งผลอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  และ ภูมิประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Black Board Share แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของประเทศสิงคโปร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรต่างๆ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
แผนที่ประเทศสิงคโปร์
- Internet
ห้องสมุด
ดูภาพ และวิเคราะห์รูปร่างลักษณะของประเทศสิงคโปร์
สังเกตภาพโดยละเอียดและร่วมกิจกรรม
(อะไรมีได้  อะไรมีไม่ได้)
จับฉลากแบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม
ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียน
แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  และ ภูมิประเทศ ของประเทศนั้นๆ
สรุปในรูปแบบแผ่นชาร์ตความรู้และนำเสนอข้อมูลผ่าน
เปเปอร์มาเช่ 
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
วิเคราะห์รูปร่างลักษณะของประเทศสิงคโปร์
จับฉลากแบ่งกลุ่มและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  และ ภูมิประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
สรุปในรูปแบบแผ่นชาร์ตและนำเสนอข้อมูลผ่าน
เปเปอร์มาเช่

ชิ้นงาน :
- ชาร์ตข้อมูลความรู้
เปเปอร์มาเช่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิศาสตร์  ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได้

ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ : ลักษณะพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประชากร
ภาษา
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
คำถาม
- นักเรียนคิดว่า ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนมีความเหมือนหรือ แตกต่าง ด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างด้าน   จำนวนประชากร เชื้อชาติ สัญชาติ การอพยพถิ่นฐานร่วมถึงการดำเนินชีวิตของพลเมืองในแต่ละประเทศของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
- Round Robin  ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินชีวิตของประชนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพ “ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
บทความ “มารยาทที่ควรปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน
- Internet
ครูเปิดภาพ “ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน
ครูอ่านบทความ “มารยาทที่ควรปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภาษา ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน (การบ้านช่วงปิด Q.3)
จับฉลากแบ่งกลุ่มและเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียน
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ พลเมือง ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในประเทศ ที่จับฉลากได้
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอ ในรูปแบบ อินโฟรกราฟฟิค
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
วิเคราะห์ลักษณะชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
วิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังจากบทความมารยาทที่ควรปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภาษา ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน (การบ้านช่วงปิด Q.3)
จับฉลากแบ่งกลุ่ม
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ พลเมือง ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในประเทศ
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ อินโฟรกราฟฟิค

ชิ้นงาน :
- อินโฟรกราฟฟิค ข้อมูลเกี่ยวกับ พลเมือง ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในประเทศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างด้าน จำนวนประชากร เชื้อชาติ สัญชาติ การอพยพถิ่นฐานร่วมถึงการดำเนินชีวิตของพลเมืองในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได้
ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ : ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

คำถาม
นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่นจึงต้องมีเทศกาลเป็นของตนเอง
เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงดงาม ของประเพณี วัฒนธรรม ร่วมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ครูเล่าเรื่องผ่านภาพ “เทศกาลอาติ – อาติหาน (Ati – Atihan)”
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (ประเด็นความเชื่อและศาสนา)
ครูเปิดคลิปวิดีโอ “Spirit of Asia Eps.01 เสน่ห์ปลายจวักอาหารลาว
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
จับฉลากแบ่งกลุ่มและเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียน
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ที่จับฉลากได้
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอ
แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลและอาหารประจำชาติ ของประเทศตามที่แบ่งกลุ่มไว้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และปรุงอาหาร พร้อมนำเสนอเทศกาลต่างๆผ่านการแสดง
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
ภาระงาน :
วิเคราะห์ภาพเทศกาล “อาติ  อาติหาน (Ati – Atihan)”
อภิปรายร่วมกัน (ประเด็นความเชื่อและศาสนา)
วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ “Spirit of Asia Eps.01 เสน่ห์ปลายจวักอาหารลาว
จับฉลากแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลและอาหารประจำชาติ
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ภาพ “เทศกาลอาติ – อาติหาน (Ati – Atihan)”
คลิปวิดีโอ “Spirit of Asia Eps.01 เสน่ห์ปลายจวักอาหารลาว
- Internet
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ในรูปแบบMind Mapping
เตรียมอุปกรณ์และปรุงอาหาร พร้อมนำเสนอเทศกาลต่างๆผ่านการแสดง
ชิ้นงาน :
การแสดงเทศกาลประจำชาติของกลุ่มอาเซียน
- อาหารประจำประเทศ
-  Mind Mappingสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
6
โจทย์ : การเมือง การปกครอง
รูปแบบการปกครอง
ความมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คำถาม
- นักเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันในกลุ่มประชาคมอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ
เครื่องมือคิด
Show and share นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลไกระบบการเมืองการ
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม “กงล้อ สี่ทิศ
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม “ประเทศจำลอง
  (ครูกำหนดองค์ประกอบ ลักษณะภูมิประเทศ จำนวนประชากร ค่าเงิน ผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ)
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม
จับฉลากแบ่งกลุ่มและเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียน
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การเมือง การปกครองในแต่ละประเทศ ที่จับฉลากได้
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบWeb เชื่อมโยง
ภาระงาน :
ร่วมกิจกรรมกงล้อ สี่ทิศ
และอภิปรายร่วมกัน
ร่วมเล่นเกมประเทศจำลอง
จับฉลากแบ่งกลุ่มและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การเมือง การปกครองในแต่ละประเทศ
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบWeb เชื่อมโยง
ร่วมกิจกรรม “ฉันสัมพันธ์กับประเทศคุณอย่างไร
ความรู้
เข้าใจและมองเห็นกลไกระบบการเมืองการปกครอง ทั้งด้านความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำ

Week
Input
Process
Output
Outcome
ปกครอง ทั้งด้านความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
- Round Robin  ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรม “กงล้อ สี่ทิศ
-  เกม “ประเทศจำลอง
-  กิจกรรม “ฉันสัมพันธ์กับประเทศคุณอย่างไร
นักเรียนร่วมกิจกรรม “ฉันสัมพันธ์กับประเทศคุณอย่างไร” (บอกความสัมพันธ์ของประเทศที่สืบค้นข้อมูลกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน)
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน

ชิ้นงาน :
-  Web เชื่อมโยง   ข้อมูลเกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

7
โจทย์ : เศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาชีพ
แรงงาน
ผลผลิต
การค้าและการลงทุน
คำถาม
วิเคราะห์ อินโฟรกราฟฟิค “อาชีพอิสระในอาเซียน
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
ครูอ่านคอลัมน์ข่าว  “ทาสยุคใหม่ในอาเซียน” ให้นักเรียนฟัง
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอาชีพต่างๆของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ I-movie
ภาระงาน :
วิเคราะห์ และอภิปรายอินโฟรกราฟฟิคอาชีพอิสระในอาเซียน
วิเคราะห์ข่าวที่ได้ฟังและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอาชีพต่างๆของ
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้
ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

Week
Input
Process
Output
Outcome
เพราะเหตุใดกลุ่มประเทศในอาเซียนยังคงต้องนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศในทวีปอื่นๆ
การค้าเสรีส่งผลต่อเราอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
 - Brain storms  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพอิสระในอาเซียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
อินโฟรกราฟฟิค “อาชีพอิสระในอาเซียน
ข่าว  “ทาสยุคใหม่ในอาเซียน
- IPAD
โปรแกรม I-Movie
- Internet
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ I-movie

ชิ้นงาน :
-  I-movie ข้อมูลเกี่ยวระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอาชีพต่างๆของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์ : กฎหมายร่วมใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
คำถาม
- นักเรียนคิดว่ากฎเกณฑ์ ที่จะนำมาจัดระบบหรือคุ้มครองสิทธิของประชาคมอาเซียนควรเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและเหตุผลในการจัดตั้งกฎบัญญัติเพื่อนำมาปรับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
 - Round Rubin  ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้กับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรม “ทัศนคติ 10คำถาม
-  “กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน
นักเรียนร่วมกิจกรรม “ทัศนคติ 10คำถาม”  เกี่ยวกับกฎที่นำมาใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม
จับฉลากแบ่งกลุ่ม ออกแบบกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้กับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอและอภิปรายร่วมกัน
นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
 “กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน
-  จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ การ์ตูนช่อง
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
-  ร่วมกิจกรรมทัศนคติ 10 คำถาม” เกี่ยวกับกฎที่นำมาใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอภิปรายร่วมกัน
จับฉลากแบ่งกลุ่ม ออกแบบกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้กับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
นำเสนอและอภิปรายร่วมกัน
สืบค้นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)หรือธรรมนูญอาเซียน
-  จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ การ์ตูนช่อง

ชิ้นงาน :
- การ์ตูนช่องกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเหมาะสมและเหตุผลในการจัดตั้งกฎบัญญัติเพื่อนำมาปรับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ : อนาคตของกลุ่มประเทศ อาเซียน
 แนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมของกลุ่มประอาเซียนในอนาคตจะเป็นอย่างไร

คำถาม
- นักเรียนคิดว่าในอนาคตกลุ่มประเทศ อาเซียนจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบอกแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในประเทศของประชาคมอาเซียน
 - Round Rubin  ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน
- Place mat  ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กระดาษ A3
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในอนาคตกลุ่มประเทศ อาเซียนจะเป็นอย่างไร?”
นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยใช้เครื่องมือคิด Place mat 
อภิปรายร่วมกัน
แต่งนิทานอาเซียน
นำเสนอ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
วิเคราะห์และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต โดยใช้เครื่องมือ  Place mat 
แต่งนิทานอาเซียนพร้อมนำเสนอ
ชิ้นงาน :
-  Place mat  การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต
นิทานอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือบอกแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในประเทศของประชาคมอาเซียนได้

ทักษะ :ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายWeek
Input
Process
Output
Outcome
10
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
-
 Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหน่วยอาเซียน
-
  Round Rubin ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด
- Maid Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครูนักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ A3

- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter4
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ /ประเมินตนเอง
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 4
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
 เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
 และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
  
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “ลั้นลา อาเซียน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (Quarter 4)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
- สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่วย PBL
- สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน
มาตรฐาน ว 8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาที่อยากแก้ไขตามความสนใจ
 ( 8.1  ป.5/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า
เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้า
(ว 8.1 ป.5/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไข (ว 8.1ป.5/5)
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นนำเสนอและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ (ว 8.1 ป.5/6)
นำเสนอผลงานการเขียนสรุปปัญหา สิ่งที่อยากเรียนรู้ปฏิทินให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ว 8.1 ป.5/8)
มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย( 2.1 ป.5/3)
เข้าใจและแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศ
 ( 2.1 ป.6/3)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต
ประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม(ส2.1 ป.6/5)
มาตรฐาน ง1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้
(ง 1.1 ป.5/1-2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง 1.1 ป.5/3)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง 1.1 ป.5/4)
มาตรฐาน ง 2.1
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสรรค์และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
(2.1.2/4)
มาตรฐาน พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
( พ 2.1 ป.6/)
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน
 ( พ 3.1 ม.4/2 )
มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
(ศ 1.1 ป.5/3)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
 (ศ 1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน ส 4.1
เข้าใจเรื่องราวและสามารถสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของอาเซียน จากหลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1.5/1)
เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อตอบคำถามอย่างมีเหตุผล
(ส 4.1 .5/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
1. ประวัติ
ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของอาเซียน
มาตรฐาน ว 7.2
สืบค้นและอภิปรายความหมายความสำคัญของอาเซียน (ว7.2 ป.6/1)
มาตรฐาน ว 8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของอาเซียนได้( 8.1 .5/1 )
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของอาเซียนได้
 8.1.5/6 )
เข้าใจและสามรถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีเหตุผล
( 8.1.5/8 )
มาตรฐาน ส 2.1
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
( 2.1 .5/ 3)
เข้าใจและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะ สม ( 2.1 ป.6/5 )
เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการทำงานกลุ่ม
( 2.1 . 1/4)
มาตรฐาน ส 3.1
- เข้าใจและสามารถบอกวิธีและประโยชน์การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  (ส 3.1 ป.6/3 )
มาตรฐาน ง1.1
ใช้ทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(ง 1.1 ป.5 /2)
ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงา (ง 1.1 ป.5/3)
อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน
(ง 1.1  ป.6 /1 )
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
(1.1  ม.1 /2 )
ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1  ม.1 /3)
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ( 1.1 ม.4 /4)
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล(1.1 .1/3)
มาตรฐาน ง 2.1
เข้าใจและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสรรค์และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
( 2.1.2/4)
มาตรฐาน พ2.1
อธิบายความสำคัญของการสร้างงานและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (พ2.1 ป.6/1)
มาตรฐาน ศ1.1
- เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมายความเป็นมาและความ สำคัญของอาเซียนได้(ศ1.1ป6/1,2,3,5)
- เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นภาพวาดได้อย่างสร้างสรรค์
(ศ 1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน ส 4.1
- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของอาเซียนโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
 (ส 4.1 ป.5/1)
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนอย่างมีเหตุผล (ส 4.1 ป.5/2)
- เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น
 (ส 4.1 ป.5/3)         สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
2. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- พุทธ
- คริสต์
- อิสลาม
- พราหมณ์
- ซิกข์
มาตรฐาน ว 8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
(ว 8.1 ป.6/1 )
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
( 8.1  ป.6/6 )
นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและ
ผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ( 8.1  ป.6/8 )
มาตรฐาน ส 1.1
- สามารถอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก
(ส 1.1  ม.2 /1 )
- ระบุความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขแก่โลก 
(ส 1.1  ม.3 /2 )
- วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของ
ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ (ส 1.1 ม.3 /10 )
มาตรฐาน ส 1.2
- อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆเพื่อ
นำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (ส1.2 ม.4 /3)
สามารถเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตนและพัฒนาโลก (ส 1.2  ม.4 /5 )
มาตรฐาน ง 1.1
- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน
(ง 1.1  ป.6 /1 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
 (ง 1.1 ม.1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 ม.1 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม.4 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
(ง 1.1 ม.4 /5 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
(ง3.1 ป.6 /5 )
มาตรฐาน พ 1.1
ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ในแต่ละทวีป
(พ1.1  ม.2 /2 )
มาตรฐาน พ 2.1
วิเคราะห์ค่านิยมและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ
(พ2.1 ม.4 /2 )
มาตรฐาน ศ1.2
เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลโดยเฉพาะด้านศาสนาและความเชื่อ 
(ศ1.2  ม.3/2)
- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของศาสนาโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1 ป.5/1)
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนา
อย่างมีเหตุผล 
(ส 4.1 ป.5/2)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
3. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
การเมืองการปกครอง
กฎหมายสนธิสัญญา กลุ่มประเทศ
การปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
ความเหมือนและความแตกต่างของการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างทางการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ว 8.1  ป.6/6 )
- นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
 (ว 8.1  ป.6/8 )
มาตรฐาน ส 2.1
วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก 
(ส 2. 1 ม.4/1 )
มาตรฐาน ส 2.2
- วิเคราะห์เปรียบ เทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
 (ส 2.2  ม.3/2)
- เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
(ส 2.2  ม.4/2)
มาตรฐาน ง 1.1
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ( 1.1  ม.1 /2 )
ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(ง 1.1  ม.1 /3 )
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง1. /ม.4 /4 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน (ง 3.1ม.3 /3)
มาตรฐาน พ 1.2
อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น(พ1.2  ป.6 /1)
มาตรฐาน พ 4.1
เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน   เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดจากปัญหาทางด้านการเมือง
(พ4.1ม.2 /6 )
มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับการปกครองในระบบต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (ศ 1.1  ป.6/7)
- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของการปกครองแบบต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1 ป.5/1)
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการปกครองแบบต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างมีเหตุผล 
(ส 4.1 ป.5/2)

  
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
4. เศรษฐศาสตร์
- การค้า
- เงินตรา 
-  อุตสาหกรรม
- การรวมกลุ่มทางการค้า
- การเปิดเสรีทางการค้า
- สาเหตุของกีดกันทางการค้าในระหว่างประเทศของทวีปเอเชีย
มาตรฐาน ว 8.1
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและลงความเห็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(ว 8.1  ป.6/6 )
 มาตรฐาน ส 3.1
- ระบุปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศต่างๆทั่วโลก  (ส 3.1 /ม.2/2 )
- วิเคราะห์พฤติกรรมและค่านิยมของคนทั่วโลกที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
(ส 3.1 /ม.1/2 )
- สามารถอธิบายถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมโลก (ส 3.1 /ม.1/3 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ   
(ง 3.1  ป.6 /5 )
มาตรฐาน ง 4.1
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( 4.1 ม.3 /3 )
มาตรฐาน พ 4.1
เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
(พ4.1  ม.2 /6 )
มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพของทวีปต่างๆ  เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
(ศ 1.1  ป.6/7)
- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
 (ส 4.1 ป.5/1)
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการรวมกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
(ส 4.1 ป.5/2)
- เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น    
(ส 4.1 ป.5/3)    

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
5. ภูมิศาสตร์
- ลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- สาเหตุการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐาน ว 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ว 2.2ป.6/1)
- สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา   สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระดับโลก (ว 2.2  ม.4/1)
- อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรม ชาติ (ว 2.2  ม.4/2 )
มาตรฐาน ว 6.1
-  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซนและฝนกรด(ว 6.1 ม.1/6 )
- อธิบายผลของการเกิดภาวะโลกร้อนรูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
(ว 6.1 ม.1/7 )
มาตรฐาน ว 8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
( 8.1 ป.6/1 )
เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบข้อมูล (ว 8.1 ป.6/3 )
นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1  ป.6/8 )
มาตรฐาน ส 2.1
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนของประเทศในแต่ละทวีปความแตกต่างของแต่ละทวีป
(ส 2.1 ม.4/1)
มาตรฐาน ส 5.1
- สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในทวีปเอเชียว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติ   (ส5.1ม.4/4)
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส 5.1  ม.2/2 )
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์           
( แผนที่ภาพถ่ายชนิดต่างๆ,ลูกโลก,  กราฟ ) ในการสืบค้นข้อมูล   เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส 5.1  ป.6/1 )
- วิเคราะห์  เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส 5.1  ม.1/3 )
มาตรฐาน ส 5.2
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (ส 5.2  ป.6/1 )
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติและทางสังคมของทวีปเอเชีย (ส 5.2  ม.2 /1 )
- วิเคราะห์วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีป (ส 5.2  ม.4 /1 )
- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ส5.2 ม.4/5 )
- วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียได้
(ส 5.2  ม.2 /4 )  
มาตรฐาน ง 1.1
- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน (ง 1.1 ป.6 /1)
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ (ง 1.1 ม.1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
 (ง 1.1 ม.1 /3 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง 1.1  ป.6 /3 )
-ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.4 /7 )
มาตรฐาน ง 2.1
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม
(ง 2.1  ม.2 /4 )
มาตรฐาน ง 3.1
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
 ( 3.1 ม.3 /3)
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
( 3.1 ป.6 /5 )
มาตรฐาน พ 5.1
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกายจิตใจ  และสังคมของคนในแต่ละประเทศ
(พ5.1 ป.6 /1 )
- ระบุวิธีปฏิบัติตน   เพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
(พ5.1  ป.6 /2 )
มาตรฐาน พ 2.1
เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้
(พ 2.1  ป.6/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพของทวีปต่างๆ  เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
(ศ 1.1  ป.6/7)
- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของภูมิศาสตร์โดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1 ป.5/1)
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อย่างมีเหตุผล(ส 4.1 ป.5/2)
- เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น    
(ส 4.1 ป.5/3)    

  

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
6. สรุปองค์ความรู้
สิ่งที่ดีแล้ว
สิ่งที่ควรปรังปรุง
- Mind mapping
หลังเรียน
มาตรฐาน ว 2.2
- วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งต่อโลก สังคม ชุมชนและตัวเราเอง
( ว 2.2 ป.6/2 )
- วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและระดับโลก
(ว 2.2 ม.4/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนด ให้และตาม ความสนใจ (ว 8.1ป.6/1)
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้ 
(ว 8.1 ป.6/6 )
- นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 ป.6/8)
มาตรฐาน ส2.1
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทย 
(ส2.1 ป.5/3)
เข้าใจและแสดง ออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
(ส2.1 ป.6/3)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 
(ส2.1 ป.6/5)
มาตรฐาน ส 3.1
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน (ส 3.1 ป.5/2)
- บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ส 3.1 ป6/3)
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค(ส 5.2 ป.5/1)
- นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวด ล้อมเพื่อใช้ในการเกษตรและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ( 5.2 ป.5/3)
มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(ง 1.1 ป.5/2)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง 1.1 ป.5/4)
มาตรฐาน ง 2.1
- สามารถอธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
(ง 2.1 ป.5/1)
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปใช้ประยุกต์สร้างสิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตร (ง 2.1 ป.5/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
(ง 2.1 ป.5/5)
มาตรฐาน ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง 3.1 ม.3 /3)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากความเข้าใจตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบได้
(ง 3.1 ป.6 /5 )
 มาตรฐาน พ2.1
- เข้าใจและสามารถระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งระหว่างการทำงานร่วมกันได้อย่างมีเหตุมีผล
(พ2.1ป.5/3)
เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น (2.1 ป.6/1)
มาตรฐาน พ3.1
สามารถใช้ทักษะการเคลื่อนไหว แสดงท่าทางบทบาทสมมุติเพื่อสื่อสาร หรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (พ3.1ป.5/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน 
(ศ1.1 ป.5/2)
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพของทวีปต่างๆ ของโลกหรือสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต
( 1.1  ป.6/7)
เข้าใจและสามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกในการนำเสนอความคิดและข้อมูลเกี่ยวชิ้นงานที่หลากหลายได้ (1.1 ม.1/5)
 มาตรฐาน ส4.1
- เข้าใจและสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
(ส 4.1 ป.5/1)
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน
อย่างมีเหตุผล 
(ส 4.1 ป.5/2)
- เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น    
(ส 4.1 ป.5/3)