เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


Week2

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :เข้าใจและสามารถอธิบายเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งตั้งสมาคมอาเซียนของประเทศต่างๆได้
Week
input
Process
Output
Outcome
2
18-22
ม.ค. 2559

โจทย์ : หลอมรวมอาเซียน
- การจัดตั้งประชาคมอาเซียน

คำถาม
- ประชาคมอาเซียน มีที่มาและจัดตั้งขึ้นได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและข้อมูลทั่วไปที่เป็นของประเทศสมาชิก

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผนที่โลก
- Internet
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ประชาคมอาเซียน มีที่มาและจัดตั้งขึ้นได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปใน 10 ประเทศอาเซียน  อาทิเช่น  อาหาร   ธงชาติ ภาษา ศาสนา    การปกครอง  การแต่งกาย ดอกไม้ประจำชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว
- นักเรียนเรียนแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลและนำเสนอในรูแบบชาร์ตข้อมูล
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง : ครูและนักเรียนร่วมสังเกตและวิเคราะห์แผนที่โลก  และสังเกตกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงอาณาเขตของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ตนเองสนใจคนละ 1 ประเทศ และสืบค้นข้อมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศนั้น
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปข้อมูลที่ได้ลงในกระดาษ A4
พุธ  2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลของประเทศของตนเองที่สืบค้น  ให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆที่สนใจ
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
พฤหัสบดี  2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เมื่อเปิดเป็นกลุ่มอาเซียนแล้ว แต่ละประเทศต้องการพัฒนาด้านใดร่วมกันบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคน ร่วมนำเสนอความคิดเห็น และสืบค้นข้อมูลเพื่ออกแบบ Time line การร่วมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลเหตุการณ์สำคัญและการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนร่วมกัน
ใช้ :  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- วิเคราะห์แผนที่โลก  และสังเกตกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- จับฉลากและสืบค้นข้อมูลทั่วไปของ 10 ประเทศอาเซียน และนำเสนอในรูแบบชาร์ตข้อมูล
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ Time line การร่วมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชิ้นงาน :
- ชาร์ตข้อมูลทั่วไปของ 10 ประเทศอาเซียน
-  Time line การร่วมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งตั้งสมาคมอาเซียนของประเทศต่างๆได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนและข้อมูลโดยทั่วไปของ
10 ประเทศอาเซียนได้
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนได้
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้

  

  


  

  

 ตัวอย่างชิ้นงาน

- ข้อมูลต่างๆของ 10 ประเทศอาเซียน - ตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
 - ตัวอย่าง Time line การจัดตั้งอาเซียน


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สัปดาห์นี้ พี่ ป.5 ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในหน่วยอาเซียนอย่างเต็มตัวค่ะ เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนก่อน ซึ่งคุณครูก็ลองให้ทุกๆคนได้หาข้อมูลและนำมาพูดคุยกันถึง Time line ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จากนั้น ก็จัดสถานการณ์ว่าทุกคนจะต้องเป็นทูตประจำประเทศต่างๆที่ตนเองสนใจ ซึ่งคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่จะเป็นทูตคือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆเป็นอย่างดี จึงทำให้คุณครูได้ใช้กิจกรรม “เลือกประเทศที่ถูกใจในกลุ่มอาเซียน” โดยให้พีๆแต่ละคนเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ตนเองสนใจ อยากจะเรียนรู้ โดยกำหนดว่า 1 ประเทศ เลือกได้ประมาณ 3 คน ซึ่งทุกๆคนสามารถเลือกประเทศที่ตนเองสนใจ และครับทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมต่อมา แต่ละคนก็ได้เข้าสืบค้นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศตนเองเพื่อนำมาเสนอต่อเพื่อนๆ หลายคนซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนมา บางคนก็มาที่ห้องสมุด และสืบค้นทางอิเตอร์เน็ต หลากหลายต่างกันไป เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยในช่วงการนำเสนอ คุณครูก็ตั้งคำถามกับทุกๆคน เกี่ยวกับสิ่งที่เขานำเสนอ เพื่อ ให้ได้ข้อมูลและความเข้าใจโดยแท้จริง หลายคนต้องการเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากรู้ว่าตนเองไม่ชัดเจนต่อข้อมูลที่ได้มา ส่งผลให้การนำเสนอในครั้งนี้ ดูทุกคนเป็นผู้ใหญ่ และกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะ และในสัปดาห์หน้า คุณครูก็จะช่วยขมวดข้อมูลที่แต่ละคนได้มาเพื่อสร้างความเข้าใจที่เหมาะสม อีกครั้งค่ะ และดำเนินกิจกรรมอื่นๆต่อไป

    ตอบลบ