เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


Week1


 เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ
Week
input
Process
Output
Outcome
1


โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
- นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด
- ชักเย่อความคิด (เปิดอาเซียนแล้วประเทศจะพัฒนาจริงหรือ?)
- Think pair share เลือกชื่อหน่วย
- Black board share ตั้งชื่อหน่วย
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Think pair share และ  Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปท่องโลกอาเซียน แผนที่ 1
- คลิปวีดีโอ รวยจน ชีวิตคนอาเซียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูเปิดดูคลิปท่องโลกอาเซียน แผนที่ 1 ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากสิ่งที่ได้ดูนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมตอบคำถามและวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเปิดอาเซียนแล้วประเทศจะพัฒนาจริงหรือ?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้การชักเย่อความคิด
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง : ครูเปิดคลิปวีดีโอ รวยจน ชีวิตคนอาเซียนให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากสิ่งที่ได้ดูนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมตอบคำถามและวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนเลือกชื่อหน่วยที่อยากเรียนรู้ (เครื่องมือคิด Black board share)
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด Think pair share  และ Show and Share
พุธ  2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคน ออกแบบ Mind Mapping ก่อนเรียน
พฤหัสบดี  2 ชั่วโมง
ชง  : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ อาเซียน ด้านใดบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสิ่งที่รู้และสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ A4
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูจับฉลากแบ่งกลุ่ม
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูล อาทิเช่น ปฏิทินการเรียนรู้  สิ่งที่รู้แล้ว/ สิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วย ฯลฯ เขียนลงในกระดาษ ชาร์ต (Wall Thinking)
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ชักเย่อความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(เปิดอาเซียนแล้วประเทศจะพัฒนาจริงหรือ?)
- ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- สรุป Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนเรียน)
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 3
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินการเรียนรู้ได้
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการทดลอง
- นำเสนอชื่อหน่วย และปฏิทินการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
สร้างแรงบันดาลใจ /ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
  

  

ร่วมออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้
  

 

  

 ตัวอย่างชื้นงาน

สิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้ (เดี่ยว)
 

สิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้ (รวมทั้งห้อง)
 
ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้(เดี่ยว)

 ปฏิทินการรเรียนรู้ (รวมทั้งห้อง)
 

ตัวอย่าง Mind Mapping ก่อนเรียน (นักเรียน)


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ใน Quarter 4 ซึ่ง หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ของเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมอาเซียน ซึ่งกระบวนการสร้างแรง คุณครูได้นำคลิปวีดีโอท่องโลกอาเซียน และ รวยจน ชีวิตคนอาเซียน มาเปิดให้พี่ๆ ดี พร้องทั้งได้วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูร่วมกัน จากนั้นแต่ละคนได้ร่วมกันชักเย่อความคิดจากคำถามของคุณครูที่ว่า “การเปิดอาเซียนจะทำให้แต่ละประเทศพัฒนาจริงหรือ” จากคำถามนี้รูปแบบการตอบคำถาม ทั้งที่ตอบว่าจริง ไม่จริง และกึ่งกึ่งกลางคือ ไม่แน่ใจ เหตุผลของพี่ๆที่ตอบว่าพัฒนาจริงนั้น ส่วนใหญ่คิดว่า ประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศของตนเอง แต่ในส่วนของที่ให้เหตุผลว่าจะไม่พัฒนานั้น เนื่องจากว่าตนเองได้ติดตามข่าวแล้วทราบมาว่า ราคายางพารา สินค้าทางการเกษตรต่างๆปรับตัวลดลง จนเกิดปัญหาต่างๆ
    จากนั้นในกระบวนการต่อมาพี่ๆป.5 ก็เข้าสู่การตั้งชื่อหน่วย โดยคุณครูให้กลับไปคิดเป็นการบ้านแล้วนำมาแชร์วันรุ่งขึ้น ชื่อหน่วยที่ได้รับการเสนอและยอมรับคือ “อาเซียน ASEAN” จากนั้นก็เป็นกระบวนการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ ใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share เมื่อได้ปฏิทินแล้ว ก็เข้าสู่การเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ซึ่งก็ใช้วิธีการเดียวกัน ในส่วนของ Mind Mapping ก่อนเรียน คุณครูให้นำไปทำเป็นการบ้าน เพื่อจะได้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการแสดงความคิดเห็นและสร้างชิ้นงานร่วมกัน หลังจากได้ข้อมูลครบแล้ว ในวันศุกร์ คุณครูจึงขออาสาพี่ๆแต่ละคน นำข้อมูลที่ได้ต่างๆ อาทิเช่น ปฏิทินการเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้ว/ สิ่งที่อยากเรียนรู้ หัวข้อหน่วย ฯลฯ เขียนลงในกระดาษ ชาร์ต (Wall Thinking) และปิดท้ายด้วยการตกแต่งห้องร่วมกันพร้อมทั้งสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ