เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


Week4

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและมองเห็นความงดงาม ของประเพณี วัฒนธรรม ร่วมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
Week
input
Process
Output
Outcome
4


โจทย์ : ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

คำถาม
นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่นจึงต้องมีเทศกาลเป็นของตนเอง
เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงดงาม ของประเพณี วัฒนธรรม ร่วมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพ เทศกาลอาติ – อาติหาน (Ati – Atihan)”
- คลิปวิดีโอ “Spirit of Asia Eps.01 เสน่ห์ปลายจวักอาหารลาว
- Internet


จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูเล่าเรื่องผ่านภาพ เทศกาลอาติ – อาติหาน (Ati – Atihan)”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากเรื่องเล่าและภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (ประเด็นความเชื่อและศาสนา)
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง : ครูเปิดคลิปวิดีโอ “Spirit of Asia Eps.01 เสน่ห์ปลายจวักอาหารลาว
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่นจึงต้องมีเทศกาลเป็นของตนเอง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
พุธ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนจัดระบบข้อมูลและนำเสนอ ในรูปแบบ ชาร์ตข้อมูล
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้นำเสนอ
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายและทบทวนข้อมูลที่นำเสนอ อาทิเช่น  ประวัติศาสตร์  ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า  ประวัติศาสตร์  ประเพณี และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ เชื่อมโยงและส่งผลอย่างไรกับเราในปัจจุบัน?”
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความเชื่อมโยงออกมาในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ในรูปแบบ Mind Mapping
ภาระงาน :
- วิเคราะห์ภาพเทศกาล อาติ  อาติหาน (Ati – Atihan)”
- อภิปรายร่วมกัน (ประเด็นความเชื่อและศาสนา)
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ “Spirit of Asia Eps.01 เสน่ห์ปลายจวักอาหารลาว
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
- ร่วมแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความเชื่อมโยงออกมาในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- การแสดง
-  Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและมองเห็นความงดงาม ของประเพณี วัฒนธรรม ร่วมถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงของ ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันได้
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของประวัติศาสตร์  ประเพณีและวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้
คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
  ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยอาเซียนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศในอาเซียน จากการสืบค้นข้อมูลแลการนำเสนอของพี่ ป.5 พบว่า แต่ละประเทศในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก หลายประเทศต้องตกอยู่ภายใต้อานานิคมของ ฝรั่งเศส อังกฤษ และเนเธอแลนด์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการนำเสนอด้านประวัติศาสตร์ พี่ๆแต่ละคนเริ่มเชื่อมโยงเข้าสู้วัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มีเทศกาลวันตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ คุณครูก็ได้ตั้งคำถามต่อกับพี่ๆว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หรือแม้แต่การนับถือศาสนาต่างๆ ของแต่ละประเทศ ก็ช่วยทำให้เห็นความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยอดีต เช่น การอยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตก การค้าขายระหว่างประเทศ ฯลฯ ทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนในแต่ละประเทศ ได้รับวัฒนธรรมดั่งกล่าวมา และสืบทอดจวบจนถึงปัจจุบัน
    และเพื่อให้พี่ๆ ได้เห็นความเชื่อมโยงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ของประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม คุณครูได้ใช้คำคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ เชื่อมโยงและส่งผลอย่างไรกับเราในปัจจุบัน?” จากนั้นก็เป็นกิจดรรมที่ให้พี่ๆแต่ละคนได้อภิปรายร่วมกันและจะมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไปค่ะ

    ตอบลบ