เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


Week3

เป้าหมายเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์  ภูมิอากาศภูมิปะเทศ และประวัติศาสตร์ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได้


Week
input
Process
Output
Outcome
3


โจทย์ : ลักษณะทางกายภาพของ
ปะเทศในกลุ่มอาเซียน
- ภูมิศาสตร์
- ภูมิอากาศ
- ภูมิปะเทศ
* ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละประเทศ
คำถาม
- ลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อสิ่งรอบข้าง
เครื่องมือคิด
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  และ ภูมิปะเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Black Board Share แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของประเทศสิงคโปร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรต่างๆ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผนที่ประเทศสิงคโปร์
- Internet
-  Website World meter”   
- คลิปวีดีโอ การ์ตูนอาเซียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูและนักเรียนดู และวิเคราะห์รูปร่างลักษณะของประเทศสิงคโปร์
เชื่อม : ครูและนักเรียนวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ชง :  ครูเปิด Website World meter”   ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ ทั้งด้านอุปโภค  บริโภค และสาธารณูปโภคต่างๆ  อัตราการเกิด   การเสียชีวิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆของโลก
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากข้อมูลที่ได้ดู นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อสิ่งรอบข้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียน แต่ละคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  และ ภูมิปะเทศ ของประเทศที่จับฉลากได้ในสัปดาห์ที่แล้ว
พุธ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สืบค้นในรูปแบบแผ่นชาร์ตและนำเสนอข้อมูลผ่าน เปเปอร์มาเช่
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน ข้อมูลด้าน ลักษณะกายภาพของกลุ่มประเทศในอาเซียน ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์   ภูมิอากาศ   ภูมิปะเทศ
เชื่อม :  ครูเปิดคลิปวีดีโอ การ์ตูนอาเซียนให้นักเรียนเรียนดูและวิเคราะห์ร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในกระดาษ A4
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : นักเรียนแต่ละสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- วิเคราะห์รูปร่างลักษณะของประเทศสิงคโปร์ และข้อมูล real time จาก “World meter”   
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  และ ภูมิปะเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- สรุปในรูปแบบแผ่นชาร์ตและนำเสนอข้อมูลผ่าน
เปเปอร์มาเช่
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ การ์ตูนอาเซียน

ชิ้นงาน :
- ชาร์ตข้อมูล
- เปเปอร์มาเช่
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ การ์ตูนอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์  ภูมิอากาศ
ภูมิปะเทศ และประวัติศาสตร์ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได้
ทักษะ :

ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ

ทักษะการสื่อสาร

- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ (อนาเขต  อากาศ  ภูมิประเทศ) ในประเทศของตนเองในกลุ่มอาเซียน
   

- จัดการข้อมูลที่ได้สืบค้น เพื่อนำเสนอร่วมกัน
   

- อภิปรายร่วมกันเกี่วกัของมูล ลักษณะทางกายภาพของ แต่ละประเทศในอาเซียน

- ตัวอย่างชิ้นงาน


   


- ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


          

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทุกคนได้ร่วมหาข้อมูลและอภิปรายร่วมถึงทำกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายค่ะ ทั้งเรื่องราวของประเทศของตนเอง ในกลุ่มอาเซียน โดยข้อมูลที่ได้นำมาพูดถึงนั้นก็เป็นหมวดของ ลักษณะทางกายภาพด้านอากาศ และภูมิประเทศ ค่ะ เหนือสิ่งอื่นใดข้อมูลที่แต่ละคนได้มานั้นทุกช่วงของการพูดคุยและอภิปรายกัน แต่ละคนมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆเข้ามาเชื่อมด้วย แต่ก็ยังอยู่ในระดับพื้นฐาน ซึ่งคุณครูก็ได้ใช้โอกาสนี้ ในการนำกลับไปให้พี่ได้สืบค้นต่อ ความงอกงามในสัปดาห์นี้เห็นได้ชัดเจนเลนว่าทุกคนอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอาเซียน ทั้งการยืมหนังสือในห้องสมุด และเรื่องที่พูดคุยกันในชีวิตประจำวัน ก็ได้มีเรื่องประเทศต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเสมอ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ คุณครูใช้วิธีการขมวดความเข้าใจของพี่ๆอีกครั้งหลังจากนำเสนอเรื่องราวด้านข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละประเทศไปแล้ว โดยการเปิดแผนที่ให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าแต่ละประเทศตั้งอยู่ที่ไหน มีอาณาเขตติดกับใครบ้าง จากนั้นก็เปิดข้อมูลด้านต่างๆที่ถูกนำเสนอผ่าน กราฟ และการ์ตูนสนุกๆ ให้ทุกคนได้ร่วมดูและอภิปรายร่วมกัน

    ตอบลบ