เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


week9

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์: นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือบอกแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในประเทศของประชาคมอาเซียน
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7-11 มี.ค.59


โจทย์ : อนาคตของกลุ่มประเทศอาเซียน
 ทิศทางและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คำถาม
- นักเรียนคิดว่าอนาคตของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
-  Place mat ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศต่างๆในอาเซียน
- Round Rubin ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าอนาคตของอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อตัวเรา-3


ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- Internet
- ห้องสมุด
- ไอแพด


จันทร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม: นักเรียนนำเสนอแผนภาพอาเซียนในอนาคต ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแผนภาพที่นำเสนอ
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอนาคตของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Place mat ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง:  ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนคิดว่าอนาคตของอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อตัวเรา?”
เชื่อม:  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Round rubin
ใช้: ครูให้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่งนิทานอาเซียน โดยวางโครงเรื่อง ตัวละคร และเหตุการณ์ต่างๆ อย่างคร่าวๆ นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟังร่วมกัน
พุธ 2 ชั่วโมง
ใช้: ครูให้แต่งนิทานอาเซียนต่อให้เป็นเรื่องราว พร้อมวาดภาพภาพประกอบลงในกระดาษ A3 ซ้อมการนำเสนอนิทานที่แต่งโดยการแสดงผ่านบทบาทสมมุติ
พฤหัสบดี  2 ชั่วโมง
ใช้: ให้นักเรียนนำเสนอนิทานที่แต่งโดยการแสดงผ่านบทบาทสมมุติ โดยมีการแต่งกาย และฉากประกอบตามความสนใจ
เชื่อม: นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม
ศุกร์  2 ชั่วโมง
เชื่อม: อภิปรายกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้:  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Place mat
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นแบบ Round rubin ว่าอนาคตของอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อตัวเรา
- แต่งนิทานอาเซียน
- แสดงบทบาทสมมุติ
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปการเรียนร้ายสัปดาห์

ชิ้นงาน
-  Place mat ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศต่างๆในอาเซียน
- A3 นิทานอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือบอกแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในประเทศของประชาคมอาเซียนได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถแก้ปัญหาเมื่อเจอ สถานการณ์ต่างๆได้
- สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพเช่น กระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนได้
- สามารถนำเสนอผลงานผ่านการแสดงบทบาทสมมุติได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
- สามารถรับฟังและมีความกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้นและความสุขในการทำงาน
- สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีเป้าหมาย                           
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


ตัวอย่างชิ้นงาน
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    เราร่วมพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียนฝนอนาคต ซึ่งแต่ละคนก็นำเสนอภาพและงานที่ตนเองต้องการนำเสนอในหัวข้อ อาเซียนในอนาคต ทุกคนมองว่าทุกประเทศในอาเซียนจะพัฒนาขึ้น ทั้งด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแต่ยังอยู่บนพื้นฐานที่ยังเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากเหตุปัจจัยต่างๆ คุณครูจึงตั้งคำถามต่อพี่ๆว่า หากในปี 2560 ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านคน จะเป็นอย่างไร แต่ละคนได้แสดงทัศนะร่วมกันโดยใช้เครื่องมือคิด Place mat จากนั้นก็ตามด้วยการเขียนเรียงความของแต่ละคน ค่ะ หลายคนพูดถึงความอดยาก ความขาดแคลน และการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ในอนาคต

    ตอบลบ