เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


week5

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องและผลกระทบของ  ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้
Week
input
Process
Output
Outcome
5
8-12 ก.พ. 2559

โจทย์ : ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

คำถาม
นักเรียนคิดว่า  ประวัติศาสตร์  ประเพณี และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ เชื่อมโยงและส่งผลอย่างไรกับเราในปัจจุบัน?”

เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์  ประเพณี และวัฒนธรรม ในแต่ละประเทศ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
 - Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปวีดีโอ และเล่าเรื่องราว “Cambodian Love Huts


จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า  ประวัติศาสตร์  ประเพณี และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ เชื่อมโยงและส่งผลอย่างไรกับเราในปัจจุบัน?”
เชื่อม :  ครูและนักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมจัดรูปแบบเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องระหว่าง อดีตกับปัจจุบัน
อังคาร 2 ชั่วโมง

ชง : ครูเปิดคลิปวีดีโอ และเล่าเรื่องราว “Cambodian Love Hutsซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการครองเรือนของหญิงสาวในประเทศพม่า ที่พ่อและแม่จะปลูกกระท่อมหลังเล็กๆให้กับลูกสาว เพื่อใช้สำหรับให้เลือกคู่ที่ตนเองถูกใจ

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากสิ่งที่ได้ดูนักเรียนรู้รึสึกอย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนจับไม่ไอศกรีม(มีชื่อกำกับ)แบ่งกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกแบบการแสดงที่ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ของประวัติศาสตร์  ประเพณีและวัฒนธรรม
พุธ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมนำเสนอการแสดงและนำเสนอในรอบแรก
- คุณครูและเพื่อนร่วมเพิ่มเติมประเด็นต่างๆให้การแสดงแต่ละกลุ่มสมบูรณ์ พร้อมทั้งพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการแสดง และอภิปรายร่วมกัน
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์  ประเพณี  และวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างไร?”
เชื่อม : ครูนำกระดาษขนาด A3 ที่มีข้อความ และคำถาม ต่างๆ อาทิเช่น   ประวัติศาสตร์ , ประเพณี ,  วัฒนธรรม  ความเกี่ยวข้องกับตัวเรา ฯลฯ  วางไว้ที่บริเวณ รอบๆพื้นห้อง
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมเดินสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อข้อความและคำถามต่างๆ ตามทัศนคติของตนเอง
- ครูและนักเรียนแต่ละคนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ในรูปแบบ Mind Mapping
ภาระงาน :
- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์  ประเพณี และวัฒนธรรม ในแต่ละประเทศ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความเชื่อมโยงออกมาในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ
- เขียนแสดงความคิดเห็นต่อ ข้อความและบทความ
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- การแสดง
- A3 แสดงความคิดเห็นตามทัศนะคติ
-  Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องและผลกระทบของ  ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ทักษะ :

ทักษะชีวิต

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ทักษะการสื่อสาร

- สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงของ ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันได้

- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการครองเรือนของชาวพม่าที่ได้ดูจากคลิป วีดีโอ
 ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกันเอถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบการแสดงได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคุณลักษณะ:

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ  ความเชื่อมโยง และเกี่ยวของของ ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศในอาเซียน  (ส่งผลอย่างไรกับเราในปัจจุบัน)
  

ถ่ายทอดความเชื่อมโยงผ่านละคร  (ซ้อม)
  

  นำเสนอจริง
ร่วมถ่ายทอดความเข้าใจ
  

ตัวอย่างชิ้นงาน
สรุปความเข้าใจ โดยการเวียนแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม และข้อความต่างๆ


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    กิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรมที่แล้ว ซึ่งเน้นการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากคำถามหลักที่ว่า “ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม เกี่ยวข้องหรือส่งผลกับเราอย่างไร?” ซึ่งพี่ๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันมากมาย อาทิเช่น การแต่งตัว การกิน ยารักษาโรค ศาสนา เทคโนโลยี ฯลฯ จากนั้นแต่ละคนก็ได้ร่วมกันวางแผนและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมุติ โดยในครั้งแรกแต่ละกลุ่มได้นำเสนอการแสดงของกลุ่มของตนเอง และให้เพื่อนๆคนอื่นๆพร้อมทั้งคุณครูได้ ช่วยเพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการแสดง ก่อนที่จะนำมาเสนอในวันต่อมา จากนั้น ในวันศุกร์ก่อนที่จะสรุปสัปดาห์ คุณครูได้ให้พี่แสดงทัศนะคติและความเข้าใจต่อข้อความและคำถาม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล ฯลฯ เพื่อทบทวนอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ