เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


week10

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18
 มี.ค. 58  
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
-
Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหนังเครื่องร่อน
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Rubin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ Maid Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์

- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
A4
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม : อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนนำเสนอการเรียนรู้หลังเรียน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ประเมินตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 4
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการเครื่องร่อน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำ
กิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
                          
   ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
 ซ้อมนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4ตัวอย่างชิ้นงาน
- ตัวอย่างสรุปองค์ความรูหลังเรียน

 - ตัวอย่างสรุปสัปดาห์


 - ตัวอย่างการประเมินตนเอง


1 ความคิดเห็น:


  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นการประมวลความเข้าใจ และสรุปในรูปแบบ Mind Mapping โดยก่อนหน้าที่จะเข้าสู่กระบวนการสรุป คุณครูและพี่ๆป.5 ได้อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ สุดท้ายก็เป็นกิจกรรมการถ่ายทอด โดยในQuarter นี้เรานำเสนอผ่านการแต่งกลอนที่พี่ๆแต่งเองและถ่ายทอดผ่านการแต่งกลอนและแสดงท่าที

    ตอบลบ