เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


week8

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์: นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายร่วมใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งกฎบัตรหรือรัฐธรรมนูญอาเซียน วัตถุประสงค์ โครงสร้าง สาระสำคัญ หลักการ และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากกฎบัตรอาเซียน
Week
input
Process
Output
Outcome

8
29 ก.พ. 59
-
4 มี.ค.59

โจทย์ : กฎหมายร่วมใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
คำถาม
- นักเรียนคิดว่ากฎเกณฑ์ ที่จะนำมาจัดระบบหรือคุ้มครองสิทธิของประชาคมอาเซียนควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนจะทำอย่างไรให้ประชาชนแต่ละพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและเหตุผลในการจัดตั้งกฎบัญญัติเพื่อนำมาปรับใช้ในกลุ่มอาเซียน
- Round Rubin ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้กับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- Internet
- ห้องสมุด
- Ipad
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง: ครูให้นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม
เชื่อม: ครูให้โจทย์นักเรียน ประกอบด้วย
           1. หมู่บ้าน
           2. โรงเรียน
           3. ห้องเรียน
           4. ประเทศ
           5. จังหวัด
           6. ครอบครัว
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะทำอย่างไรให้ประชาชนแต่ละพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ?”
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคิดเห็น
ใช้: นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมออกแบบแผนงานในกระดาษ A3 และนำเสนอผลงาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนคิดว่ากฎที่นำมาใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอะไรบ้าง?”
เชื่อม: ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
ใช้:  แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ออกแบบกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ลงในกระดาษ A4 และนำเสนอผลงาน
เชื่อม: ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
พุธ 2 ชั่วโมง
ใช้: ให้นักเรียนนำข้อมูลที่สืบค้นมาจัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนคิดว่าข้อดีและข้อด้อยของกฎบัตรอาเซียนได้แก่อะไรบ้าง?”
เชื่อม:  ครูให้นักเรียนทำใบงาน (โดยให้นักเรียนตอบคำถามตามทัศนคติของตน จำนวน 5 ข้อ)
คำถาม 5 ข้อ
1. นักเรียนคิดว่ากฎบัตรอาเซียนมีความสำคัญอย่างไร?
2. นักเรียนคิดว่ากฎบัตรอาเซียนส่งผลดีต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ?
3. นักเรียนคิดว่ากฎบัตรอาเซียนจะช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนจริงหรือไม่ อย่างไรพร้อมให้เหตุผลประกอบ?
4. นักเรียนคิดว่าหลักการของกฎบัตรอาเซียนเป็นอย่างไร?
5. พร้อมให้เหตุผลประกอบ? ถ้าไม่มีกฎบัตรอาเซียนจะเป็นอย่างไร?
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม: อภิปรายกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้: นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานอาเซียนในอนาคตที่ให้เป็นการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แต่ละกลุ่มออกแบบผลงานตามโจทย์ที่ได้รับโดยทำในกระดาษ A3
- ตอบคำถามและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกฎที่นำมาใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
- ออกแบบกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ลงในกระดาษ A4
- นำเสนอผลงาน
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
- จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน
- A4 ออกแบบกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
- การ์ตูนช่อง
- ใบงาน
- Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายร่วมใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งกฎบัตรหรือรัฐธรรมนูญอาเซียน วัตถุประสงค์ โครงสร้าง สาระสำคัญ หลักการ และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากกฎบัตรอาเซียน

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้
- สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น กระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกฎหมายร่วมใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้

- สามารถนำเสนอผลงานจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถสังเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการสืบค้นได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
- สามารถรับฟังและมีความกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความกระตือรือร้นและความสุขในการทำงาน
- สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีเป้าหมาย
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
- พี่ๆร่วมเล่นเกมส์ โป๊ะแตก สถาบันสังคม

- ร่วมออกแบบ กฏกติกาต่างจากโจทย์  : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันดีได้อย่างไร
โดยจับฉลากแบ่งกลุ่ม ประกอบด้วย ครอบครัว  หมู่บ้าน จังหวัด  ห้องเรียน  โรงเรียน  ประเทศ

- นำเสนอ ร่วมกัน  ก่อนจะเชื่อมโยงเข้าสู่ กฏหมายต่างๆที่การบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ต่างๆ


ตัวอย่างชิ้นงาน
ไอเดียของแต่ละกลุ่มที่ตอบโจทย์ (อยู่อย่างไรให้สันติ)

 

ตัวอย่างเขียนเรียงความแสดงทัศนะคติ

ออกแบบอาเซียนในอนาคต


 ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับวิชา บูรณาการในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยโจทย์ ประจำสัปดาห์นี้ก็คือพี่ๆคิดว่าในแต่ละพื้นที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติได้อย่างไร? กิจกรรมแรกคือคุณครูได้ให้พี่ๆจับฉลากแบ่งกลุ่มและจับฉลากเลือกหัวข้อสถาบันสังคมซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ประเทศ หมู่บ้าน ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน จากนั้นก็เป็นกิจกรรมร่วมกันเล่น เล่นเกมส์โป๊ะแตกสถาบันสังคม เมื่อแต่ละคนได้ร่วมเล่นแล้ว แต่ละคนก็ได้แบ่งกลุ่มตามที่ได้จับฉลากและหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลและวางแผนว่าตนเองจะจัดการอย่างไรหรือกลุ่มของตนเองจะวางแผนอย่างไรให้ชุมชนหรือว่าสิ่งที่ตัวเองจับฉลากได้ไปนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีแต่ละกลุ่มก็สามารถทำชิ้นงานและออกไอเดียของกลุ่มได้สำเร็จนะคะเราก็ได้มาร่วมกันนำเสนอ แต่ละกลุ่มพูดถึงกฎข้อบังคับต่างๆที่ร่วมกันสร้างขึ้น ภายใต้เหตุผลต่างๆ ซึ่งเราได้มาอภิปรายร่วมกันว่าทำไมแต่ละกลุ่ม จึงมีไอเดียที่เกี่ยวกับการออกกฎหรือว่าเค้าบัญญัติต่างๆค่ะ จากการพูดคุยสามารถสรุปสั้นๆได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กหรือว่าพื้นที่ใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกทุกๆพื้นที่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาเพื่อบอกว่าจะทำให้สังคมหรือชุมชนนั้นนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

    ตอบลบ