เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


Gallery

รูปพี่ๆ ป.5

ด.ญ.แพรวา  ไชยโคตร (มายด์)   ด.ญ.อุษณิษา  บุตรรักษ์ (มุก อุ)


ด.ช.เสธทวุฒิ  ปักเหนือ (อาย)ด.ช.ปฎิพล  แสงดาว (ทับทิม)

ด.ญ.จันทมณี  นาศา (ก้อย)ด.ช.อิทธิพล  สมภาร (เอส)


ด.ญ.ธันยพร  ชาติดำดี (พลอย)เด็กหญิงสุนิสา  บัวเรือง  (หยี)


ด.ช.อรรถพร  สงครามรอด (การ์ฟิวส์)ด.ญ.สุชาวดี  เพียขันทา (มุก สุ)


ด.ญ.วรนุช  สุดตาชู (นุ่น)ด.ช.ชยพล มะลิทอง  (ภูพาน)


ด.ช.ศุภวิชญ์  เกี๋ยงดู่ (กัณฑ์ )ด.ช.อภิสิทธิ์  จันทร์วิจิตต์ (ออโต้)


ด.ช.ธีรภัทร  วิหคเหิน (ภัทร)ด.ญ.ชนม์นิภา  หนูช้างสิงห์ (ชนม์)


ด.ช.กิตติพศ  ผลทำมา (แทน)ด.ญ.แพรววนิต  พิมพาชาติ (วิว)


ด.ญ.ฉมาภัทร  เลาหศิรินาถ (แอ๋ม)ด.ช.กฤษณะ  พูนศรี (นิว)


ด.ญ.ทักษพร  ละเอียด (มุก ทัก)ด.ช.จารุพัฒน์  รุ่งจิวารักษ์ (คิม)


  ด.ญ.กันยา  สงครามรอด (จู)ด.ช.พงษ์พิพัฒน์  สะเกษ(บูม)


เด็กชาย กิตติภัทร สงฆะรินทร์ (เบ็ค)ด.ญ.ณัฐธิดา  อาจทวีคูณ (นิว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น