เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพ เคารพความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคมพร้อมทั้งรักษาสิทธิของตนเองและผู้อื่น


Week7

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและมองเห็นกลไกระบบการเมืองการปกครอง ทั้งด้านความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Week
input
Process
Output
Outcome
7

โจทย์ : เศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ
- อาชีพ
- แรงงาน
- ผลผลิต
- การค้าและการลงทุน
คำถาม
- ระบบเศรษฐกิจมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดกลุ่มประเทศในอาเซียนยังคงต้องนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศในทวีปอื่นๆ
เครื่องมือคิด
- Show and share ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
 - Brain storms  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพอิสระในอาเซียน และระบบเศรษฐกิจที่วชส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินโฟรกราฟฟิค อาชีพอิสระในอาเซียน
- ข่าว  ทาสยุคใหม่ในอาเซียน
- IPAD
- Internet

จันทร์ 2 ชั่วโมง
                    ......หยุดวันมาฆบูชา......
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าระบบเศรษฐกิจมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
 - นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปของแต่ละประเทศและบันทึกลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
พุธ 2 ชั่วโมง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดกลุ่มประเทศในอาเซียนยังคงต้องนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศในทวีปอื่นๆ?’
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนจับฉลากไม้ไอศกรีมแบ่งกลุ่ม  และจับฉลากเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลระบบเศรษฐกิจของแต่ละละประเทศในกลุ่มอาเซียน
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ  Infographics
พฤหัสบดี 2 ชั่วโมง
           ...........กิจกรรมผู้ปกครองอาสา…………
ศุกร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ Infographics พร้อมร่วมตั้งคำถามเพื่อ ทบทวนประเด็นระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบด้วย  ทุนนิยม  สังคมนิยม  เสรีนิยม และผสม
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด หากนักเรียนเป็นเจ้าของประเทศ  นักเรียนอยากจะให้ประเทศของตัวเองมีระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด  ?”
เชื่อม:  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- วิเคราะห์ และอภิปรายอินโฟรกราฟฟิค อาชีพอิสระในอาเซียน
- วิเคาะห์สืบค้นข้อมูลเกี่ยวระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอาชีพต่างๆของ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
- จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Infographics

ชิ้นงาน :
-  Infographics ข้อมูลเกี่ยวระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอาชีพต่างๆของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ทักษะการสื่อสาร

- สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศได้
ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกันเอถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบ Infographics ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ระบบเศรษฐกิจส่งผอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ ?
- สืบค้นข้อมูล

- นำเสนอและอภิปรายร่วมกัน

- ร่วมจัดระบบข้อมูล  ทัศนะคติของตนเองต่อการพัฒนาประเทศ

ตัวอย่างชิ้นงาน
ข้อมูล ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเศในกลุ่มอาเซียน


 ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  สำหรับสัปดาห์นี้วิชาบูรณาการของพี่ ป. 5 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยที่คุณครูมีโจทย์คำถามหลักประจำสัปดาห์คือ ระบบเศรษฐกิจมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร ?
  หลังจากนั้นพี่ ป.5 ก็ได้ร่วมแชร์ความคิดเห็นในเบื้องต้นตามทัศนคติและความรู้เดิมของตนเองค่ะในวันต่อมาจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้แต่ละคนได้มีโอกาสจับกลุ่มแล้วก็สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งก็ได้จดบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กของแต่ละคน จากนั้นก็เป็นกระบวนการร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อมูลที่ตนเองได้หามา
  จากนั้นในกิจกรรมการเรียนรู้ต่อมา คุณครูได้ให้พี่แต่ละคนได้ จับคู่แล้วก็เลือกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ตนเองสนใจโดยแต่ละกลุ่มก็จะได้ประเทศที่ไม่ซ้ำกันค่ะเพื่อให้เห็นความหลากหลายของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เมื่อแต่ละคนได้คู่แล้วก็ประเทศของตนเองแล้วก็ได้ให้แต่ละคนนั้นได้นำข้อมูลที่ได้ สืบค้นเพื่อประมวลและนำมาจัดระบบข้อมูลเป็นของแต่ละประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำเสนอในมุมมองของจุดแข็ง จุดอ่อน สินค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าแล้วก็หลักสำคัญของแต่ละประเทศในข้อมูลด้านการพัฒนาประเทศของตนเอง
  โดยการนำเสนอข้อมูลในสัปดาห์นี้เป็นรูปแบบของการใช้การนำเสนอแบบอินโฟกราฟฟิกค่ะซึ่งจะให้เห็นความกระชับของข้อมูลแล้วก็ภาพที่สื่อความหมาย 2 วันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นการอภิปรายร่วมกันโดยคุณครูได้นำระบบระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆมาให้พี่ๆได้ร่วมเรียนรู้เพื่อจัดระบบข้อมูลและทำความเข้าใจ
  แต่ละคนได้ร่วมแสดงทัศนคติว่าหากตนเองเป็นเจ้าของประเทศแล้วอยากจะให้ประเทศของตัวเองนั้นมีระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เช่น แบบผสม เสรีนิยม สังคมนิยม และทุนนิยม กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมตอบคำถามตามทัศนะคติของตัวเองต่อคำถาม เช่น ระบบเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ คิดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด และปิดท้ายกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์นี้ด้วยการสรุปราย สัปดาห์เป็นแบบอินโฟกราฟิกค่ะ

  ตอบลบ